Offentlege arkiv

Eit arkiv for heile fylket

Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkesk
Fylkesarkivet arbeider for å sikre arkiva frå alle kommunane i fylket og fylkeskommunen. Ein av dei viktigaste måtane å sikre arkiv, er å syte for god oppbevaring. Arkiva i Fylkesarkivet sitt depot på Leikanger er gått ut av dagleg bruk, men representerer ein viktig og unik informasjonsressurs. Arkiva omfattar perioden frå slutten av 1700-talet og fram til 2000-talet.

Ny medarbeidar på Fylkesarkivet

Kyrre Vangsnes (foto: Espen Sæterbø/Fylkesarkivet)
Kyrre Vangsnes skal ordne papirarkiv på Fylkesarkivet

Ny arkivar på Fylkesarkivet

Espen Sæterbø byrja på kommunearkivordninga 1. september.

Avleveringsinstruksen for nyare arkiv er no tilgjengeleg

Avleveringsinstruksen for nyare arkiv er no lagt ut på heimesida vår.

100 arkiv frå Stryn på Arkivportalen.no

Medan arkiva frå Stryn og Innvik enno stod på pallar i magasinet
Kommunearkivordninga jobbar jamt og trutt med å grovordna og registrera arkiv som vart skapt før den store kommunereforma rundt 1964. Dei siste månadane er det arkiva etter «gamle» Stryn kommune som har stått i fokus.

Stort fokus på publisering av møtebøker

Forsida til Førde formannskap si møtebok for perioden 1861-1871.
Fylkesarkivet har i år sett fokus på publisering av møtebøker frå formannskap og kommunestyre. Me har komme godt i gang med arbeidet, og stadig fleire protokollar vert tilgjengelege på heimesidene våre.

Ny forskrift om bevaring og kassasjon

Dei nye bevarings- og kassasjonsbestemmelsane er no gjort gjeldande

Interessert i gamle Innvik kommune?

Arkiv frå Stryn og Innvik kommunar
Frå 1837 til og med 1964 var Innvik eigen kommune. Fylkesarkivet tok i 2007 inn arkiv frå Innvik kommune. Dei siste månadane har me gått gjennom alt arkivmaterialet, og det er laga register over kva arkivmateriale som finst. Dette er no søkbart på Arkivportalen.no

SEFRAK-arkivet avlevert til Fylkesarkivet

Skjermdump av Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden
Sogn og Fjordane fylkeskommune har avlevert SEFRAK-arkivet til Fylkesarkivet. Arkivet er eit register over kulturminne og bygningar eldre enn 1900, og inneheld foto, kart og registreringskort.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login