Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Arkiva frå Brekke og Førde er på Arkivportalen.no

Arkiva frå Brekke og Førde er på Arkivportalen.no

Frå avleveringa i Gulen kommune, 2006.
Frå avleveringa i Gulen kommune, 2006.
Nedpakka arkivmateriale i Førde
Nedpakka arkivmateriale i Førde
Arkivmateriale frå Brekke og Gulen kommunar
Arkivmateriale frå Brekke og Gulen kommunar
På kommunearkivordninga har fokus i det siste mellom anna vore å få best mogleg oversikt over dei kommunale arkiva i depot. I 2006 avleverte Gulen kommune arkiva frå Brekke og Gulen kommunar eldre enn 1964 til depot på fylkesarkivet. Saman med arkivet frå Førde, har desse arkiva stått i fokus den siste tida. No er arkiva frå Brekke og Førde på Arkivportalen.no.

Frå 1850 til 1964 var Brekke eigen kommune (med unnatak av 1859-1905 då kommunen heitte Lavik og Brekke kommune). I 1964 vart Brekke kommune slegen saman med Gulen kommune. Førde har vore eigen kommune sidan den vart oppretta i 1837. Naustdal vart skild ut frå Førde i 1896.

Arkivportalen er ei nasjonal søketeneste som går på tvers av alle institusjonane sine arkivkatalogar. Her er det no mogleg å få oversikt over kva arkiv som finst frå Brekke og Førde kommune. Brekke var ein liten kommune, noko som også viser att i omfanget av arkiv. Det er registrert 35 ulike arkiv frå kommunen. Dette er noko mindre enn dei fleste kommunane i fylket. Førde kommune før 1964 var noko større. Me har registrert 74 arkiv frå Førde kommune.

Alle kommunane har likevel teke i vare dei same, viktige oppgåvene. Me finn arkiv etter mellom anna formannskap, kommunekasse og skulestyre i alle kommunane. I dei fleste kommunane var det mange skular dersom ein går 100 år attende i tida. I Brekke har me registrert arkiv frå 10 ulike skular. Frå Førde kjenner me 30 ulike skular. Eit av arkiva frå Brekke som kan vera spanande å ta ein kik i er Samanslåingsnemnda for Brekke og Gulen kommune. Her er ei møtebøk som har vore brukt i 1962 og 1963. Også i formannskapsarkivet finn me arkivmateriale om dette emnet.

 

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login