Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Bruk og tilgjenge

Innsyn og bruk

Nokre privatarkiv kan vere heilt eller delvis sperra for ålmenn bruk. Reglane er som for offentlege arkiv når det gjeld innsyn i dokument som inneheld teiepliktige opplysingar. For privatarkiva gjeld det dessutan at arkiveigar har høve til å bestemme bruk og innsyn. Dei fleste arkiva er likevel opne for publikum.

Bruken av arkiva er gratis og lesalen er open for alle. Det er òg mogeleg å tinge digitale kopiar av arkiv, og få desse tilsendt elektronisk.

Det finst fleire inngangsdører til privatarkiva:

- Arkivkatalogen
Database med oversyn over privatarkiv registrerte av Fylkesarkivet. Dei fleste er oppbevarte i magasina våre på Leikanger, men ein del finst òg i bibliotek, lokalhistoriske arkiv og museum rundt om i fylket. Det varierer ein del kor mykje informasjon som er lagt inn for dei einskilde arkiva. For mange finst det ein kort historikk om arkivskapar og ei liste med innhaldet i arkiva, andre er berre registrerte med namn og kommunetilhøyrsle.

- Lag og organisasjonar med arkivopplysingar
Database med opplysingar om lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane og deira arkivmateriale. Opplysingane kjem frå ei kartlegging som vart gjennomført på byrjinga av 1990-talet. Omfattar kring 6000 lag og organisasjonar frå heile fylket. Ein del av arkiva er oppbevarte i magasina våre på Leikanger, men i hovudsak er dette materiale som ikkje finst hjå Fylkesarkivet. Bruk arkivkatalogen for oppslag i arkiva vi oppbevarer.

- Digitaliserte protokollar/bøker
Søk i det digitaliserte materialet frå Fylkesarkivet. Førebels er det ikkje mogeleg å avgrense til privat arkivmateriale, men det finst søkeinngangar på kommune og arkivskapar. For privatarkiv er det i hovudsak møtebøker frå arbeidarpartilag i Sogn og Fjordane som har blitt skanna og lagt ut på Internett.

- Amerikabrev
Database over Amerikabrev i Fylkesarkivet. Opplysingar om kvart brev: avsendar, mottakar, datering, innhald med meir. Omfattar kring 3000 brev, også frå andre land enn USA.

- Arkivportalen
Ein felles søkeinngang til katalogane for fleire arkivinstitusjonar, til dømes Riksarkivet, statsarkiva og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Førebels (pr. 01.01.2011) finst det få privatarkiv frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, men på sikt skal arkivportalen bli ein oppdatert katalog med opplysingar om alle arkiva våre.

 

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login